Σύσταση Εταιρειών

 • Ίδρυση εταιρειών
 • Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών
 • Κατάρτιση ή επισκόπηση συμβάσεων
 • Επιλογή εταιρικών σχημάτων
 • Αναδιαρθρώσεις,αποσχίσεις,διασπάσεις,εξαγορές,συγχωνεύσεις,μετατροπές και απορροφήσεις εταιρειών.
 • Δικαιώματα και αμοιβές (Royalties, Know How)
 • Ανακοπές, Προσφυγές
 • Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικού και συμφωνητικών σύστασης- λύσης και τροποποιήσεις όλων των εταιρικών τύπων
 • Σύνταξη Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων
 • Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή αυτών στο ΓΕΜΗ
 • Αίτηση και παραλαβή από τα Πρωτοδικεία Αθηνών & Πειραιώς
 • Σύνταξη Συμφωνητικών Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας