Λογιστικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε λογιστικές, φοροτεχνικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη σε εξειδικευμένα οικονομικά θέματα.

Το γραφείο μας προσφέρει ένα σύνολο από υπηρεσίες που καλύπτουν:

 • Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου(τακτικού-έκτακτου)
 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης
 • Υποβολή ΦΜΥ
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών- προμηθευτών
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών
 • Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης + μεταβολές
 • Διεθνή λογιστικά Πρότυπα-Ελληνικά λογιστικά Πρότυπα
 • Κοστολόγηση αποθηκών & άλλων τομέων & υπηρεσιών
 • Υποβολή Συμφωνητικών Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας
 • Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ
 • Δηλώσεις Νομικών Προσώπων
 • Σύνταξη & υποβολή όλων των δηλώσεων ΦΠΑ/Παρακρατούμενων φόρων
 • Δηλώσεις Ακινήτων (Ε9, πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ)
 • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες-INTRASTAT
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Πρώτη εγκατάσταση και οργάνωση νέων λογιστηρίων
 • Λογιστική παρακολούθηση µε γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
 • Κοστολόγηση παραγωγής
 • Λογιστικές αναλύσεις, ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα και σύστημα Reporting
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισµένων µε την ισχύουσα νομοθεσία
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Συµβουλές επί της εργατικής κι ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο (∆.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιμελητήρια)