Σύμφωνα με: Ν.393/1976, ΚΥΑ.1597/2011 (ΦΕΚ.108/Β΄/03.02.2011), ΚΥΑ.14737/09.11.2011 (ΦΕΚ.2607/Β΄/08.11.2011), ΚΥΑ 15408/2012 (ΦΕΚ 2991/Β/08-11-2012), ΚΥΑ 16016/2012 (ΦΕΚ.3055/Β΄/18.11-.012)

  1. Αίτηση ( ως συνημμένο υπόδειγμα). Η αίτηση υποβάλλεται από τον επιχειρηματία και στην περίπτωση νομικού προσώπου (εταιρείας) από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.
  2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του επιχειρηματία ή του νομίμου εκπροσώπου όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΣ).
  3. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης του αιτούντος φυσικού προσώπου (ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΣ)
  4. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης (επικυρωμένα) από το οποίο να προκύπτει η  γραφειακή εγκατάσταση της επιχείρησης.
  5. Παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου 300,00 € ΕΥΡΩ πλέον χαρτοσήμου πληρωτέο σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον κωδικό 3741.
  6. Εγγυητική επιστολή υπέρ Ελληνικού Δημοσίου ύψους 5.000,00 € πενταετούς διάρκειας (ως συνημμένο έντυπο).

σε περίπτωση νομικού προσώπου υποβάλλονται επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών, που εκδίδεται για τις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. και τις Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτικές Κεφαλαιούχες Εταιρείες) από την αρμόδια προς τούτο αρχή.
  2. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
  3. Καταστατικό της εταιρείας που να εμφαίνεται και ο νόμιμος εκπρόσωπος & τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή τα πιστοποιητικά καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας

Ανανέωση Δικαιολογητικών:

Τα υπ’ αριθμ. 2, 3 και 6 δικαιολογητικά υποβάλλονται κάθε 5 χρόνια.
(επιπλέον τα υπ’ αριθμ. 7 και για νομικό πρόσωπο)

Δικαιολογητικά για τη λειτουργία υποκαταστήματος τουριστικού γραφείου:

Υποβάλλονται τα υπ’ αριθμ. 1, 4, 5 δικαιολογητικά.

Επισήμανση:

Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιθαγένεια μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί από υπηκόους τρίτων χωρών λαμβάνουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου εφόσον υπάρχει αμοιβαιότητα που υποδεικνύεται με βεβαίωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή:

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής Κεντρικής Μακεδονίας
Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επαγγελμάτων
Διεύθυνση: Τσιμισκή 136 (κτήριο ΧΑΝΘ), 54621 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα: 2310.2548-13, -17, -27, -28
Fax: 2310.252174